แนะนำสาขา

ยินดีต้อนรับสู่ ICT-UBU

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มีความสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรผลิตนักเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษาและ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

WHAT WE DO

หลักสูตรมุ่งเน้น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูล โดยหลักสูตรจะ ประกอบไปด้วย 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) มิติด้านความรู้พื้นฐาน ซึ่งจะประกอบด้วย คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 2) มิติด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะเน้นความรู้หลักทั่วไปของงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) มิติเฉพาะตามวิชาเอกที่สนใจ ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ วิชาเอก เทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในแต่ละวิชาเอกจะจัด กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) มีการจัดการเรียน การสอนร่วมกับบริษัทและสถานประกอบการ

ICT-UBU Video

วีดีโอทั้งหมด

WHY CHOOSE US

มีทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีทุนกยศ ให้นักศึกษากู้ยืมเรียน และทุนเอกชน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติการรับสมัครที่กำหนด

มีงานรองรับ

หลักสูตร ICT เป็นแหล่งสอนองค์ความรู้ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล ดังนั้นทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเป็นอย่างมาก

หลักสูตรทันสมัย

หลักสูตร ICT ได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563 ซึ่งมีความทันสมัยมากขึ้น เพราะเน้นการปฏิบัติการ การเรียนการสอนที่บูรณาการกับภาครัฐและเอกชน และเน้นการฝึกสหกิจศึกษา อีกทั้งยังโดดเด่นด้าน การประยุกต์ใช้ดิจิทัล ระบบชาญฉลาด เกมและคอนเทนต์ และระบบเครือข่าย

OUR ACHEIVEMENTS

10

TEACHERS

68

COURSES

48

STUDENTS

X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE