อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ประธานหลักสูตร)

ผศ. ชยาพร แก่นสาร์
 • Intelligent System, Wireless & Mobile Technology, Database Technology, Object-Oriented Technology, Software Development, Recommendation System, Education Innovation

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ธวัชชัย สลางสิงห์
 • UX/UI, Computer Graphic, Digital Media Production, Animation, 3D Modeling, Video Production

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร
 • Business Intelligence (BI), Digital Transformation

อาจารย์ผู้สอน

ชัชวิน นามมั่น
 • Ambient Intelligence, Context-Aware Computing, Ubiquitous Computing, Internet of Things, Semantic Web, Mixed Reality, Computer Network, Information System Security, Cyber Security, Digital Forensics, Embedded System

อาจารย์ผู้สอน

ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
 • Innovations for Learning Management, Computer-Enhanced Learning, Technology-Enhanced Learning, Computers in Education, Automated Natural Language Processing (NLP), Machine Translation, Data and Text Mining

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ณัฏฐ์นรี โสภากันต์
 • Security Network, Secured Software Defined Networking (SDN)

อาจารย์ผู้สอน

พิชิต โสภากันต์
 • - Network Infra-Structure Design and Development
  - Cyber Security
  - Web Application Technology
  - Database Architecture

อาจารย์ผู้สอน

วรยุทธ วงศ์นิล
 • Computer Mathematics, Theory of Computation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Algorithms

อาจารย์ผู้สอน

สมปอง เวฬุวนาธร

อาจารย์ผู้สอน

อัปสร อินทิแสง
 • E_learning, Web Technology
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE