หลักสูตร ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information and Communication Technology)

กลุ่มการรับนักศึกษา

 1. หลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก ม6 หรือเทียบเท่า
 2. หลักสูตรเทียบโอน (2ปี) เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก ปวส หรือเที่ยบเท่า ในสาขาดังต่อไปนี้
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรคมนาคม (เรียนอย่างน้อย 2 ครึ่งปี)
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
  • คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรผลิตนักเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษาและ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี: ปริญญาตรีทางวิชาการ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • 1.1 กลุ่มวิชาภาษา

  • 1.1.1 ภาษาไทย
  • 1.1.2 ภาษาอังกฤษ
 • 15 หน่วยกิต
 • 3 หน่วยกิต
 • 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ การจัดการ 3 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
 • 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

  • 2.1.1 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิต
  • 2.1.2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
  • 2.1.3 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 42 หน่วยกิต
 • 6 หน่วยกิต
 • 9 หน่วยกิต
 • 21 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6)
1.1.2 ภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
ก. ภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6)
ข. ภาษาอังกฤษเลือก 6 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group) 3 หน่วยกิต
1421 222 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(English for Science and Technology) 3 หน่วยกิต
กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group) 3 หน่วยกิต
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel) 3(3-0-6)
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media) 3(3-0-6)
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media) 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness) 3(3-0-6)
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning) 3(3-0-6)
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society) 3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1013 001 พลวัตรสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 3(3-0-6)
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6)
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง 3(3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หน่วยกิต
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย (Contempprary Sexual Health and Life Skills) 3(3-0-6)
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจำวัน (Sport Science in Daily Life) 3(3-0-6)
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care) 3(3-0-6)
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ 3 หน่วยกิต
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล (Inforamtion Technology for Digital Life) 3(3-0-6)
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6)
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Financial Skills in Daily Life) 3(3-0-6)
1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 3(3-0-6)
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture) 3(3-0-6)
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music for Life) 3(3-0-6)
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism) 3(3-0-6)
1.6.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) 3(3-0-6)
1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Demography in Daily Life) 3(3-0-6)
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture) 3(3-0-6)
1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multicultural) 3(3-0-6)
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6)
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6)
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (Law in Daily Life) 3(3-0-6)
1.6.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1439 100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health) 3(2-2-5) 3(3-0-6)
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping) 3(3-0-6)
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life) 3(3-0-6)
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health) 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
2.1.1 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติ 6 หน่วยกิต
1141 001 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Statistics and Quantitative Analysis) 3(3-0-6)
1141 002 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)
2.1.2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 9 หน่วยกิต
1145 000 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์(Introduction to Computer and Computer Architecture) 3(3-0-6)
1145 001 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming) 3(1-4-4)
1145 006 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object-Oriented Programming) 3(1-4-4)
2.1.3 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 หน่วยกิต
1145 002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) 3(2-2-5)
1145 003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(2-2-5)
1145 004 ระบบฐานข้อมูล (Database System) 3(2-2-5)
1145 005 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) 3(1-4-4)
1146 002 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน(User Experience/User Interface Design) 3(1-4-4)
1146 003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Data Communication and Inter-networking) 3(1-4-4)
1146 004 นวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Innovation and Information Technology Entrepreneurship) 3(1-4-4)
1146 005 จริยธรรมและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Ethical and Legal Issues of Information and Communication Technology) 3(3-0-6)
1146 006 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology Project) 3(2-2-5)
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1) เทคโนโลยีเกมและการกลุ่มวิชาเอกผลิตดิจิทัลคอนเทนท์
กลุ่มวิชาเอกชีพบังคับเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ จำนวน 15 หน่วยกิต
1146 100 การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) 3(2-2-5)
1146 101 กลยุทธ์และการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์(Digital Content Strategy and Developement) 3(2-2-5)
1146 102 การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ (Programming for Interactive Media) 3(2-2-5)
1146 103 การเขียนตามกรอบแนวคิดและการนำเสนองาน(Conceptual Writing and Presentation) 3(2-2-5)
1146 104 การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Development) 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกชีพเลือกเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1146 200 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics Design) 3(1-4-4)
1146 201 แอนิเมชันและโมชันกราฟิก (Animation and Motion Graphics) 3(1-4-4)
1146 202 การผลิตวีดิทัศน์ (Video Production) 3(1-4-4)
1146 203 การประมวลผลภาพและเสียง (Image and Sound Processing) 3(2-2-5)
1146 204 การพัฒนาเกมขั้นพื้นฐาน (Basic Game Development) 3(1-4-4)
1146 205 การพัฒนาเกมขั้นสูง (Advanced Game Development) 3(1-4-4)
1146 206 การสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeling) 3(1-4-4)
1146 207 แอนิเมชัน 3 มิติ (3D Animation) 3(1-4-4)
1146 208 การพิมพ์ 3 มิติและการออกแบบบรรจุภัณฑ์(3D Printing and Packaging Design) 3(1-4-4)
1146 209 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริมและความจริงเสมือน (Augmented Reality and Virtual Reality Application Development) 3(1-4-4)
1146 210 หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์(Selected Topics in Game Technology and Digital Content Creation) 3(2-2-5)
2) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์
กลุ่มวิชาเอกชีพบังคับเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ จำนวน 15 หน่วยกิต
1146 105 การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย(Server Platform and Network Administrative) 3(2-2-5)
1146 106 การโปรแกรมระบบเครือข่าย (Network Programming) 3(2-2-5)
1146 107 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) 3(2-2-5)
1146 108 การตรวจสอบและแก้ปัญหาระบบเครือข่าย (Network Monitoring and Troubleshooting) 3(2-2-5)
1146 109 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน(System Penetration Testing and Prevention) 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกชีพเลือกเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1146 211 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) 3(1-4-4)
1146 212 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 3(1-4-4)
1146 213 การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) 3(2-2-5)
1146 214 เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นและอุปกรณ์ฝังตัว(Introduction to Digital Technology and Embedded Device) 3(1-4-4)
1146 215 วิทยาการรหัสลับ (Cryptography) 3(3-0-6)
1146 216 ซอฟต์แวร์กำหนดเครือข่าย (Software Defined Networks) 3(1-4-4)
1146 217 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย (Network Analysis and Design) 3(1-4-4)
1146 218 ความมั่นคงในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Security) 3(1-4-4)
1146 219 การจำลองระบบเครือข่าย (Network Simulations) 3(1-4-4)
1146 220 นิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics) 3(2-2-5)
1146 221 หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์(Selected Topics in Network Technology and Cyber Security) 3(2-2-5)
3) กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกชีพบังคับเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 15 หน่วยกิต
1145 201 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 3(2-2-5)
1146 100 การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) 3(2-2-5)
1146 110 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย(Computer and Network System Maintenance) 3(2-2-5)
1146 111 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 3(2-2-5)
1146 112 การแก้ปัญหาเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Creative and Critical Problem Solving in Digital Technology) 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเอกชีพเลือกเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1145 010 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 3(1-4-4)
1145 205 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(2-2-5)
1145 206 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ (Image Analytics) 3(2-2-5)
1146 105 การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย(Server Platform and Network Administrative) 3(2-2-5)
1146 107 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) 3(2-2-5)
1146 220 นิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics) 3(2-2-5)
1146 223 การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resources Planning) 3(2-2-5)
1146 224 การบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Project Management in Digital Technology) 3(2-2-5)
1146 225 เทคโนโลยีและโดเมนการแปรรูปดิจิทัล(Digital Transformation Domain and Technology) 3(2-2-5)
1146 226 ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 3(2-2-5)
1146 227 หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Selected Topics in Digital Technology) 3(2-2-5)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1) ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content Creator)
 • 2) ผู้พัฒนาเกม (Game Developer)
 • 3) แอนิเมเตอร์ (Animator)
 • 4) ผู้พัฒนา UX / UI (UX/UI Developer)
 • 5) ผู้พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Developer)
 • 6) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • 7) ผู้ผลิตโมเดลสามมิติ (3D Modeler)
 • 8) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • 9) ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Security System Administrator)
 • 10) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย (Network Specialists)
 • 11) ผู้จัดการระบบเครือข่าย (Network Manager)
 • 12) ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Administrator)
 • 13) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Supporter)
 • 14) ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล (Data Protection Specialists)
 • 15) ผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Supporter)
 • 16) นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web Programmer)
 • 17) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)
 • 18) นักวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล (Digital Project Analyst and Planner)
 • 19) ผู้สนับสนุนการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT procurement supporter)
 • 20) ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consultant)
 • 21) ผู้ปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Operator)
 • 22) ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Trainer)
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE