แขนงวิชาเอก

Network Technology and Cyber Security

เทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ (Network Technology and Cyber Security)

อาชีพที่รองรับ

  • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
  • ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Security System Administrator)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย (Network Specialists)
  • ผู้จัดการระบบเครือข่าย (Network Manager)
  • ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Administrator)
  • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Supporter)
  • ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล (Data Protection Specialists)

Description

เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการ การออกแบบระบบเครือข่าย การสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางไซเบอร์ การพัฒนางานด้าน IoT

X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE