แขนงวิชาเอก

Digital Technology

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อาชีพที่รองรับ

  • ผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Supporter)
  • นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web Programmer)
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)
  • นักวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล (Digital Project Analyst and Planner)
  • ผู้สนับสนุนการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT procurement supporter)
  • ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consultant)
  • ผู้ปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Operator)
  • ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Trainer)

Description

เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Web, Mobile Application วิทยาการข้อมูล (Data Science) การจัดการข้อมูลแบบ Big Data รวมทั้งแนวคิด AI

X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE